A partir de l’edició del 2018 el projecte Bombers amb Causa incorpora el finançament de projectes socials amb la infància en risc un cop assegurada la partida per a recerca.

  • Objectius: finançar projectes socials d’acompanyament a la infància que per raons de salut mental, econòmiques o d’origen, es troben en una situació d’exclusió social. Són promoguts per diversos centres de Sant Joan de Déu arreu de Catalunya.
  • Característiques: s’ofereix finançament total o parcial d’un projecte.

Projecte ‘Respir CSMIJ’ – salut mental (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Una mare amb els seus dos fills atesos a l'Hospital de Dia de Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Moltes vegades, els progenitors no saben com abordar determinades patologies i/o necessitats dels fills, raó per la qual calen processos d’acompanyament a la família.

Alguns infants atesos per l’hospital de salut mental infantil i juvenil de Sant Joan de Déu Terres de Lleida tenen contextos socials i econòmics molt complicats. Aquest context agreuja la seva situació, i la seva situació complica encara més la sortida d’aquest context.

El projecte ‘Respir CSMIJ’ dona suport a aquests infants amb trastorns mentals greus i/o situació de vulnerabilitat, atesos a l’àrea de Salut Mental Infantil i Juvenil de les Terres de Lleida, i a les seves famílies. D’acord amb un pla terapèutic individualitzat, es determinen quines activitats de lleure (ludoteques, casals, estades d’estiu, de Nadal, de setmana santa…) poden atendre i d’aquesta manera millorar la seva atenció, alhora que es facilita un temps de descans per als familiars cuidadors.

Les patologies biopsicosocials que afecten a la infància són especialment rellevants perquè es tracta d’un col·lectiu més indefens i depenent, i l’entorn socio-familiar que envolta al menor i la família té una gran transcendència, no només en aspectes relacionats amb la malaltia, sinó també en els que afecten al seu desenvolupament integral.

Si la malaltia que pateix l’infant és un trastorn mental greu i/o  ha de ser freqüentment atès en l’entorn sanitari, sovint es converteix en un fet  estressant per l’entorn familiar.

El projecte ‘Respir CSMIJ’ ofereix als cuidadors principals espais de temps personals per tal de poder atendre altres necessitats i responsabilitats. Alhora que potencia l’àrea del joc i temps de lleure i l’àrea de la comunicació i interacció social als fills/es a través d’activitats d’oci i lleure.

Igualment, ofereix la figura d’un professional i ajuts econòmics per possibilitat l’accès als recursos oferts que impliquen suport o una despesa econòmica: pagament activitat, quotes, transport, etc. a famílies amb menors amb pocs recursos econòmics.