1.- INFORMACIÓ LEGAL

En compliment de l’obligació d’informació establerta a l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, comuniquem que el titular de la pàgina web www.BombersAmbCausa.org és l’Obra Social Sant Joan de Déu.

Les dades d’identificació i de contacte amb els titulars del lloc web són els següents:

  • Titular: Solidaritat Sant Joan de Déu (Obra Social Sant Joan de Déu)
  • Domicili: C / Puiggarí 5-7, 4t 08014 Barcelona
  • CIF / NIF: R-08.000.035-R
  • Direcció de correu electrònic de contacte: obrasocial@solidaridadsjd.org
  • Telèfon de contacte: 93 253 21 36

2.- OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1.- Mitjançant aquest avís legal s’estableixen les condicions generals d’ús que regulen l’accés, navegació i ús de la pàgina web www.bombersambcausa.org (en endavant, lloc web), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts. Addicionalment, la prestació de determinats serveis o activitats en el marc del lloc web podran quedar subjectes a altres condicions particulars que podríen establir-se i que, si escau, substitueixen, complementen i / o modifiquen les condicions generals d’ús d’aquest Avís Legal.

2.2.- Aquest lloc web és un servei que l’Obra Social Sant Joan de Déu, (en endavant el RESPONSABLE) posa a disposició dels usuaris i usuàries d’internet amb finalitats informatives, podent efectuar en qualsevol moment i sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu disseny, configuració i continguts.

2.3.- L’accés i ús d’aquest lloc web atribueix al visitant la condició d’USUARI i implica la seva acceptació de forma plena i sense reserves, des d’aquest accés i / o ús, de totes i cadascuna de les condicions d’ús que el RESPONSABLE estableix, incloent aquest Avís Legal en la versió publicada en el moment d’accedir. En aquest sentit, s’entendrà per usuari a la persona que accedeix, navega, utilitza o participa en els serveis i activitats desenvolupades en el Lloc Web.

2.4.- L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web, de conformitat amb les lleis aplicables, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, responent davant el RESPONSABLE i davant tercers de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

3.1.- L’accés a aquest Lloc Web és lliure i gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió de la xarxa de telecomunicacions subministrada per l’operador contractat per cada usuari.

3.2.- L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web. Per tant, l’USUARI s’obliga a usar els continguts de forma diligent, responsable i lícita i, en particular, es compromet a no utilitzar-los per, entre altres usos:

Utilitzar identitats falses, o suplantar la identitat d’altres usuaris en la utilització del lloc web o dels seus serveis.

Introduir en la xarxa informàtica virus o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, danyar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del RESPONSABLE o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el RESPONSABLE presta els seus serveis.

Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris.

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts del lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització prèvia i expressa del titular dels corresponents drets.

Introduir o incorporar com a activitat empresarial o professional els continguts i / o serveis presentats en aquesta web.

Vulnerar qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial derivats dels continguts del lloc web.

Utilitzar els continguts i / o la informació de qualsevol classe obtinguda a través d’aquest lloc web per realitzar activitats publicitàries o promocionals, remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial, o per recollir, comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Utilitzar aquest lloc web, o els continguts i / o serveis en els obtinguts, per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums oa l’ordre públic, amb fins o efectes il·lícits, prohibits o perjudicis de drets i interessos de tercers.

3.3.- EL RESPONSABLE es reserva el dret d’interrompre en qualsevol moment i sense previ avís l’accés a la web, així com interrompre la prestació de qualsevol o de tots els serveis prestats a través d’aquest, ja sigui per motius tècnics, de seguretat , o per qualsevol altra causa.

3.4. La possibilitat oberta a l’usuari de deixar comentaris suposa l’acceptació d’unes regles mínimes de format i adequació al contingut, així com de respecte a la llei, a l’ordre públic i als bons costums. En aquest sentit, a títol enunciatiu, però no exhaustiu, enumerem les següents prohibicions: (a) No s’admetran comentaris o continguts que incloguin insults, difamacions, amenaces, vexacions o expressions que puguin resultar incòmodes cap a alguns dels participants, usuaris oa qualsevol persona o institució; (b) No es permetran comentaris que es considerin obscens, racistes o xenòfobs; (c) Es prohibeixen continguts que promoguin activitats il·legals o incitin a la violència en general; (d) Es prohibeixen els continguts que s’enviïn des de robots informàtics amb la intenció de generar danys a la web seran considerats spam i s’eliminaran; (e) No s’admetran els continguts que no tinguin res a veure amb els fins i tema del lloc web, o no tinguin els mínims requisits de forma.

En realitzar comentaris, l’usuari declara que cap dels continguts infringeixen els drets de qualsevol tercer, incloent els drets d’autor, pròpia imatge, marca, privacitat, publicitat o altres drets personals o de propietat intel·lectual i que d’igual manera, no inclouran cap contingut denigrant, difamatori o il·legal.

En cap cas el RESPONSABLE haurà de respondre pels continguts que pugin els usuaris, ni serà responsable pels danys que pogués causar un usuari per ús erroni, malintencionat o indegut en relació a tercers, sent responsable exclusiu l’autor del comentari.

El RESPONSABLE es reserva el dret de moderar, monitoritzar i eliminar continguts que els usuaris pugin al web, de manera justificada, per tal d’evitar comentaris que no s’ajustin al format i al tema del lloc web, així com per prevenir actes il·legals i de mala fe contra el RESPONSABLE o tercers. Aquesta mesura simplement és preventiva i no pressuposa cap responsabilitat per part del RESPONSABLE en relació a aquests comentaris; en aquest sentit, el RESPONSABLE reconeix que poden escapar-se al seu filtre i control alguns continguts o comentaris pujats al lloc web, dels que els seus autors seran en tot moment els únics responsables.

4.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

4.1.- El RESPONSABLE es compromet al tractament de les dades personals de manera respectuosa amb els drets dels seus titulars, i de conformitat amb la normativa de protecció de dades que es troba vigent en cada moment.

4.2.- A la secció “Política de privacitat” del formulari del lloc web es posa a disposició permanent de l’USUARI la informació legal i política de privacitat corresponent als diferents tractaments de dades realitzats pel RESPONSABLE, en relació amb la gestió de dades d’usuaris de la web.

4.3.- En el cas que l’USUARI ompli voluntàriament qualsevol dels formularis en línia de recollida de dades disponibles a la pàgina web, per accedir a alguns dels seus serveis o continguts, es compromet a proporcionar dades exactes i veraces, així com comunicar al RESPONSABLE qualsevol modificació d’aquests. En tot cas, en el corresponent formulari en línia de recollida de dades personals de l’usuari hi haurà un enllaç a la corresponent notificació de privacitat que serà d’aplicació en el tractament de les dades personals proporcionades. L’acceptació expressa per l’USUARI del corresponent avís de privacitat serà necessària per completar el formulari i poder completar el procés d’enviament. El contingut d’aquesta política de privacitat pot ser objecte de modificació per adaptar-lo a canvis legislatius que es puguin produir, així com criteris i posicions emeses per les autoritats de Protecció de Dades competents.

4.4.- Si un usuari facilita dades personals d’altres persones físiques, s’obliga a complir, en relació amb aquestes dades, totes les obligacions derivades de la normativa de protecció de dades en vigor, i en particular el deure d’informar i obtenir el consentiment del titular de les dades personals.

4.5.- No es permet que els menors de 13 anys facilitin directament les seves dades personals a través del lloc web, sent necessària la prèvia autorització expressa dels seus pares o tutors.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

5.1.- El RESPONSABLE és el titular o llicenciatari dels drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web, així com dels continguts disponibles en el mateix. Tots els drets reservats.

5.2.- En cap cas es comprovarà que l’accés i navegació de l’USUARI al lloc web implica la renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part del RESPONSABLE, ni que confereix a l’USUARI cap dret d’utilització, traducció , adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, amb fins comercials, d’aquests continguts, sense la prèvia i expressa autorització del RESPONSABLE o del titular dels drets afectats. L’incompliment d’allò anterior facultarà al RESPONSABLE o els titulars dels corresponents drets per interposar les accions legals pertinents.

5.3.- La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació, queden prohibits.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pots fer-ho a través del següent correu electrònic: obrasocial@solidaridadsjd.org.

6.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

6.1.- El contingut d’aquesta pàgina web té finalitat informativa i de creació d’un canal de comunicació amb els USUARIS, sense que els seus continguts puguin considerar com assessorament exhaustiu sobre qualsevol matèria. El RESPONSABLE no garanteix plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat ni utilitat per a un objectiu específic. El RESPONSABLE exclou, fins on permet la llei, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de, un títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts. No obstant això, el RESPONSABLE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als USUARIS.

6.2.- EL RESPONSABLE no es fa responsable per la utilització que l’usuari realitza dels serveis i continguts del lloc web. L’usuari reconeix i accepta que la utilització del lloc web, així com dels seus serveis i continguts, es realitza sota el seu exclusiu risc i responsabilitat.

7.- ENLLAÇOS

7.1.- En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, el RESPONSABLE no exercirà cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el RESPONSABLE assumirà responsabilitat alguna pels continguts dels llocs web aliens enllaçats, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, legalitat o validesa de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. En aquest sentit, si els USUARIS tinguessin coneixement efectiu de la il·lícita d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers vinculats, s’han de comunicar immediatament al RESPONSABLE als efectes que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a les mateixes.

7.2.- Igualment, la inclusió de qualsevol tipus d’enllaç per part del RESPONSABLE a altres llocs d’Internet no implica que existeixi algun tipus de relació, associació, col·laboració o dependència entre el RESPONSABLE i el titular de la pàgina web aliena.

8.- DRET D’EXCLUSIÓ RESPONSABLE

Es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a aquesta pàgina web i / o els continguts i serveis oferts en el mateix, sense necessitat de preavís, a aquells USUARIS que incompleixin les presents condicions generals d’ús o les particulars que podrien establir-se.

9.- GENERALITATS

9.1.- En cas d’existir discrepància entre l’establert en aquestes condicions generals d’ús i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

9.2.- Si qualsevol disposició o contingut d’aquest Avís Legal fos declarat nul o inaplicable, en tot o en part, mitjançant resolució ferma per un jutjat o tribunal competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de les condicions d’ús, que conservaran la seva validesa a tots els efectes.

9.3.- El no exercici l’execució per part del RESPONSABLE de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions d’ús no constituirà renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord d’aquest en forma escrita.

9.4.- El RESPONSABLE podrà modificar en tot o en part i en qualsevol moment les condicions aquí determinades, i aquestes modificacions tindran vigència des del mateix moment de la seva publicació en aquesta pàgina web.

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, és aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. D’altra banda, els competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús són els jutjats i els tribunals de Barcelona (Espanya).

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

A Sant Joan de Déu som conscients de la importància de la normativa en vigor en matèria de privacitat i de protecció de dades. En aquest sentit, ens preocupem per la protecció de la seguretat, la integritat, la veracitat i la confidencialitat de les dades proporcionades pels nostres usuaris, pacients, i els seus familiars, cossos de Bombers, esportistes i persones col·laboradores, i actuem de manera responsable i transparent.

Solidaritat Sant Joan de Déu (Obra Social Sant Joan de Déu) amb CIF R-0800035-H i domicili al carrer Puiggarí 5-7, 4t 08014 Barcelona, és la responsable del tractament de les dades personals proporcionades en el formulari de subscripció.

Les dades seran utilitzades amb la finalitat d’enviar el nostre newsletter o butlletí informatiu amb informació relacionada amb el projecte solidari Bombers amb Causa i/o activitats solidàries relacionades amb l’Obra Social de Sant Joan de Déu. La base legal serà la lliure prestació del consentiment i les dades obtingudes seran les necessàries per a la gestió d’aquesta subscripció.

Les dades es conservaran pel temps necessari per a la comunicació del projecte, i mentre no es revoqui el consentiment.

En qualsevol moment, les persones interessades i els seus representants legals podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat dirigint-se per escrit a la direcció del responsable al carrer Puiggarí 5-7, 4t 08014 Barcelona, o bé per correu electrònic a obrasocial@solidaridadsjd.org.

Política de cookies

De conformitat amb la normativa vigent, totes les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant les cookies durant la utilització de Web, seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de Cookies.